Програмист ще ставам аз!


           
Националнo състезание по компютърно моделиране,
2020-2021 уч. година


Национален кръг на Националното състезание по компютърно моделиране 2020-2021 г.
 
 
Архив с работите на състезателите
 
Темa за състезанието:
 
За работа на скрач: tema.zip Архивът съдържа условие на задача (във формат pdf и видео клип (във формат wmv). Отговорниците трябва да дадат  на всеки участник отпечатан на хартия текста на условието на задачата, а видео клипът да бъде даден като файл и децата да го изгледат на своя компютър.
 
Състезанието беше проведено по региони в определени училища на 20 март 2021 г. (събота) с начало за цялата страна в 10:30 часа. Участват допуснатите ученици от областния кръг. Организацията за провеждането е подобна на областния кръг. Проверката на работите ще се извърши от националната комисия.
 
Темите за състезанието бяха публикувани тук в 10:15 часа в деня на състезанието. Най-късно в 10:15 часа участниците трябва да са заели местата си в залите за провеждане.
 
 
 
 
 
 
 
Областен кръг на Националното състезание по компютърно моделиране 2020-2021 г.
 
Теми за състезанието:
 
За работа на скрач: carnival.pdf. Видео клип: carnival.mp4. Желателно е, областната комисия да даде на всеки участник отпечатан на хартия текста на условието на задачата, а видео клипът да бъде даден като файл. Децата да го изгледат на своя компютър и да им се каже, че трябва да направят програма, която да го уподобява доколкото могат.
 
 
За работа на коду: zadacha.pdf. Желателно е, областната комисия да даде на всеки участник отпечатан на хартия текста на условието на задачата.
 
 
Състезанието беше проведено по региони в определени училища на 20 февруари 2021 г. (събота) с начало за цялата страна в 10:30 часа. Темите за състезанието бяха публикувани тук в 10:00 часа в деня на състезанието. Най-късно в 10:00 часа участниците трябва да са заели местата си в залите за провеждане.
 
Всяка областна комисия трябва да осигури отделно компютърно работно място за всеки участник с инсталирани среди за работа на скрач или на коду, в зависимост от изучавания език за програмиране от участника.
 
Регламент на състезанието
Указание за областните комисии
Приложение към указанието - образец на таблица с допуснатите състезатели за Националния кръг (.xlsx), след завършването на Областния кръг.

 

 
Общински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране 2020-2021 г.
 
Теми, предложени от Националната комисия:
 
За работа на скрач: magic.pdf. Видео клип: magic.mp4. Желателно е, училищната комисия да даде на всеки участник отпечатан на хартия текста на условието на задачата, а видео клипът да бъде даден като файл. Децата да го изгледат на своя компютър и да им се каже, че трябва да направят програма, която да го уподобява доколкото могат.
 
 
За работа на коду: zadacha.pdf. Желателно е, училищната комисия да даде на всеки участник отпечатан на хартия текста на условието на задачата.
 
Състезанието за тези училищни комисии, които ползват темите на Националната комисия, се провежда на 6 февруари 2021 г. (събота) с начало в 9:00 часа. Темите на Националната комисия се публикуват тук в 8:30 часа в деня на състезанието.
 
Започва ново състезание. То ще бъде върху материала изучаван в 3 и 4 клас от задължителната подготовка по предмета "компютърно моделиране". Тази година състезанието ще се проведе за учениците от 4 клас и ще бъде в три кръга: Общински, Областен и Национален.
 
Съгласно календарния план и промяната в него, наложена от извънредната обстановка, Общинският кръг трябва да бъде проведен до 6 февруари 2021 г. (събота). Според регламента на състезанието училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг. Желателно е темата от задачи да се изготви от училищната комисия, отчитайки степента на преподадения учебен материал. Тези училищни комисии, които ще използват собствени теми за общинския кръг могат да проведат общинския кръг на дата преди 06.02.2021 г. или ако е на 06.02.2021 г., могат да изберат удобен за тях начален час.

Също съгласно регламента на състезанието Националната комисия ще подготви примерни теми за общинския кръг, които при желание могат да бъдат ползвани от училищните комисии за провеждане на обшинския кръг.  Темите ще бъдат достъпни ТУК на 06 февруари 2021 г. половин час преди началото на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия трябва да започнат състезанието с начален час точно 9:00 на 06.02.2021 г. и участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.
 
Относно училищната организация и училищните комисии за провеждане на общинския кръг вижте глава 1, раздел 2  в Правилата на МОН за провеждане на олимпиадите и националните състезания
Бланка за декларация за член на училищна комисия
Бланка за декларация на родител/настойник
Примерни тренировъчни задачи за работа на скрач: Петле, Доброто, Квадрат
Примерни тренировъчни задачи за работа на коду: Игрище
Примерни критерии за оценяваме за училищната комисия
 
 
 
 
 
 
Сайт за националните състезания по информатика за ученици